Hope Municipal Court, Kansas

Hope Municipal Court, Kansas

Court Name: Hope Municipal Court
State: Kansas
County: Dickinson
Type: Municipal Courts
Address: 113 North Main, PO Box 307, Hope, KS 67451
Phone Number: 785-366-7218
Fax Number: 785-366-7371
Hope Municipal Court is located in Dickinson county in Kansas. The court address is 113 North Main, PO Box 307, Hope, KS 67451. The phone number for Hope Municipal Court is 785-366-7218 and the fax number is 785-366-7371.