Upson County Juvenile Court, Georgia

Upson County Juvenile Court, Georgia

Court Name: Upson County Juvenile Court
State: Georgia
County: Upson
Type: Juvenile Courts
Address: PO Box 509, Thomaston, GA 30286
Phone Number: 706-647-0028
Fax Number: 706-647-2126
Upson County Juvenile Court is located in Upson county in Georgia. The court address is PO Box 509, Thomaston, GA 30286. The phone number for Upson County Juvenile Court is 706-647-0028 and the fax number is 706-647-2126.